"Harvkey knows how to write a damn good book."

> Nylon Guys magazine